Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566

                 ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2566 การเรียนทําให้มีงานทํา กิจกรรมทําให้ทํางานเป็น สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1- 10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2566 กําหนดลงคะแนน 1 มีนาคม 2566 (การลงคะแนน Online) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยของเรา

  ใบสมัครนายกองค์การฯ

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา