Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 23 มิถุนายน 2565 970
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) 10 มิถุนายน 2565 1258
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืม กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2565 รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่ 4 และ 5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 09 มิถุนายน 2565 3021
การแจ้งสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ 06 มิถุนายน 2565 1145
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 30 พฤษภาคม 2565 9269
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2565) 27 พฤษภาคม 2565 1210
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต 11 พฤษภาคม 2565 1318
ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงาน การออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) MCRU CANNABIS FAIR [LOGGO DESIGN CONTEST] 10 พฤษภาคม 2565 1168
ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เปิดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 28 เมษายน 2565 1584
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนพฤษภาคม 2565) 28 เมษายน 2565 1105