Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 17 กรกฎาคม 2566 634
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C) 10 กรกฎาคม 2566 1221
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 06 กรกฎาคม 2566 712
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom 05 กรกฎาคม 2566 683
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกรกฎาคม 2566) 30 มิถุนายน 2566 706
กําหนดการกู้ยืม กยศ. 1/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 22 มิถุนายน 2566 2288
เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก) 06 มิถุนายน 2566 12179
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมิถุนายน 2566) 25 พฤษภาคม 2566 2090
ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษารหัส 60 / 61/ 62 ที่ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2566 15 พฤษภาคม 2566 2084
ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 10 พฤษภาคม 2566 3333