Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง
ประจําปีการศึกษา 2566
 

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ นั้น 

                 บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อ ขอรับทุนการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้


  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา