Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงทุกชั้นปี เข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) รับจำนวนจำกัด (จำนวน 60 สิทธิ์)  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

                 เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่
                 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)
                 2. พื้นฐานการเทคโนโลยีออนไลน์ (Online Basics)
                 3. การใช้งานโปรแกรม Word (Word Processing Basics)
                 4. การใช้งานโปรแกรม Excel (Spreadsheet Basics)
                 5. การใช้งานโปรแกรม PowerPoint (Presentation Basics)

                 โดยสำนักวิทยบริการ ฯ ได้กำหนดการในการจัดสอบ ดังนี้
                 1. เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รุ่นละ 30 คน จำนวน 2 รุ่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2566
                 2. สามารถลงทะเบียนได้ที่ แบบฟอร์มรับสมัครรุ่นที่ 1 | แบบฟอร์มรับสมัครรุ่นที่ 2
                 3. นักศึกษารอรับ Username และ Password และลิงก์สำหรับการเข้าอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
                 4. นักศึกษาทดสอบ Assessment test และเข้ารับการสอบจริง ตามวันที่เลือกสมัคร (สำนักวิทยบริการฯ จะประกาศรายชื่อและแจ้งอีกวันเวลาสถานที่อีกครั้ง)
                 5.ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศส่งไปที่ e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
                 6. รุ่นที่ 1 สอบวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.  และ รุ่นที่ 2 สอบวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น. 

                 ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโดย ICDL Foundation และได้รับการยกเว้นการสอบ Exit Exam Computer  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ โทรศัพท์ 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ