Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเปิดรับสมัครนักดนตรีวงลูกทุ่งโปงลาง (รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี) 25 ตุลาคม 2566 660
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 10 ตุลาคม 2566 1120
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนตุลาคม 2566) 09 ตุลาคม 2566 1095
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 03 ตุลาคม 2566 1119
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 27 กันยายน 2566 1002
สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ,นักศึกษาที่จะออกฝึกสอนหรือจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกิน 3 ครั้ง 05 กันยายน 2566 962
เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกันยายน 2566) 02 กันยายน 2566 1074
ขั้นตอนการทำ สัญญาและใบเบิกเงิน (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว 01 กันยายน 2566 1646
ประกาศการสมัครขอรับทุนโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจําปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2 01 กันยายน 2566 1118
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 28 สิงหาคม 2566 1110