Accessibility Tools

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness

                     ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ เข้าใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข Gale Health and Wellness สามารถเข้าใช้งานได้ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนธันวาคม 2564 เข้าใช้งานฐานข้อมูล Gale Health and Wellness

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ