Accessibility Tools

PR ON TOUR EP.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                   PR ON TOUR EP.7 "เรียนช่างกล เรียนช่างไฟ💡🔌📺 เรียนช่างอะไร ถึงจะได้ใจเธอ"  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                  
ตัดต่อ : นางสาวจารุวรรณ ศรีพนมวรรณ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 4

 


  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร