Accessibility Tools

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ

                     งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร Live แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำหรับผู้ที่สนใจ

1. สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์


 


2. สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 


3. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


 


4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 


5. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

6. คณะวิทยาการจัดการ


 


7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 


8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 


9. สาขาวิชาการจัดการธุกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ EP. 1


 


10. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ12. สาขาวิชาการจัดการธุกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ EP. 2
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร