Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021

                     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน“ไม้มวยไทย” SAT Virtual Sports 2021 สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คว้าแชมป์และรางวัลระดับชาติดังนี้
                     1.ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทคีตะมวยไทยทีม ระดับประชาชน
                        1.นางสาวสุพรรณี ชุบคำ
                        2.นางสาวธนภรณ์ อินทร์เเพทย์
                        3.นางสาวณญาดา โขวุฒิธรรม
                        4.นางสาวกัญญา หลวงศรี
                        5.นางสาวเพชรรี สมเพชร์
                        6.นางสาวลฎาภา อ้นเพ็ชรกุล
                        7.นายพิพัฒน์ บุตรนิล
                        8.นายสุทธิพงษ์ อารีกิจ

                     2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทร่ายรำไหว้ครูมวยไทย ระดับประชาชน
                        นายเกษม การรัมย์

                     3. รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุทธลีลา ระดับประชาชน
                        นายศรไทย ฮองส่ง

                     ควบคุมการฝึกซ้อมโดย : ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง และอาจารย์บารมี ชูชัย

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย