Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 20 สิงหาคม 2563 917
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2563 16 สิงหาคม 2563 1169
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 17 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2563 10 สิงหาคม 2563 1315
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “แม่กับศิลปวัฒนธรรม” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 06 สิงหาคม 2563 1293
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 30 กรกฎาคม 2563 902
ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 17 กรกฎาคม 2563 996
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2563 30 มิถุนายน 2563 939
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Microsoft Teams บนคอมพิวเตอร์ 23 มิถุนายน 2563 1079
มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 มิถุนายน 2563 1240
คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบ Online Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 15 มิถุนายน 2563 2455