Accessibility Tools

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric World University Ranking 2022”

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้อันดับที่ 44 จาก 47 มหาวิทยาลัยไทย และติดอันดับที่ 831 มหาวิทยาลัยโลก จาก 1050 มหาวิทยาลัยทั่วโลก  “ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI GreenMetric World University Rankings” โดยได้คะแนนรวมที่ 4,115 คะแนน จัดอันดับโดย University of Indonesia (UI)  ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ที่มา : https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022
                 UI GreenMetric World University Rankings เป็นการวัดและจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก โดยมีมหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
                 
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
                 2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
                 3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
                 4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
                 5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
                 6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%

   

 

  ที่มา : กองนโยบายและแผน