Accessibility Tools

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

         ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ อว.ส่วนหน้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประสานสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ร่วมจัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น 
         การนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบ

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม