Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 
 

                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด
  ระบบรับสมัครออนไลน์นักศึกษาภาคปกติ

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร