Accessibility Tools

รายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สรุปผลการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ปี 2565

         สรุปผลการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ปี 2565 และรายละเอียดผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 ปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  การแข่งขันทักษะวิชาการ พจนก (npru.ac.th)

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา