Accessibility Tools

เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์ สารพันธ์ศึกษา

                เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย พิจารณาคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด จากบูธสำนักพิมพ์ สารพันธ์ศึกษา คัดเลือกได้ ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค 65 สถานที่ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ
                ☎️ ติดต่อสอบถาม: โทร. 032-720536-9 ต่อ 1606

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ