Accessibility Tools

ข่าวสำหรับนักศึกษา

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรับสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (รอบที่ 1/2565) 13 ธันวาคม 2564 1600
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา(หอพัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 939
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 08 ธันวาคม 2564 932
กำหนดการตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 03 ธันวาคม 2564 1340
ประชาสัมพันธ์การการรับบัตรนักศึกษาและทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำบัตรใหม่ 03 ธันวาคม 2564 1053
กำหนดการ ตรวจ ATK รอบที่ 2 เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 03 ธันวาคม 2564 1053
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนราชภัฏ : ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น” 01 ธันวาคม 2564 1210
ศูนย์ภาษาฯ เปิดรอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เดือน ธันวาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 1443
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที 30 พฤศจิกายน 2564 1142
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง Internet และส่งใบคำร้องเพิ่ม-ถอน รายวิชา ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 22 พฤศจิกายน 2564 1447