Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนมกราคม 2566)

                   ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนมกราคม 2566 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาในระบบรับสมัคร

                   ** กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท (อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูล)
                   ** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ 
                   ** สอบ ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB1
                   ** นักศึกษารหัส 65 ยังไม่สามารถสอบได้
 
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ