Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย)

            ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (เครือข่ายไร้สาย)

            ↔️ WIFI SSID ที่ใช้งานในปัจจุบันคือ
            📶 MCRU@WIFI หรือ MCRU WIFI

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งปัญกาการใช้งาน
                📞 0-3272-0536-9 ต่อ 1200
                🟣 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์
                🔷 https://www.facebook.com/comcenterMCRU
 
   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ