Accessibility Tools

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563-2564

          ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563-2564 ได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ

          บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2564 โดยตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ตัั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 - 5 กรกฎาคม 2566 และลงทะเบียนเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ระหว่างวันที่ 6 -12  กรกฎาคม 2566
          หมายเหตุ : จองชุดครุย/ภาพหมู่ ระหว่างวันที่ 6 -12  กรกฎาคม 2566       

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา