Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4
   

             ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2556 รอบที่ 4 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวด 2 การรับสมัครนักศึกษา ข้อ 7 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน