Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิญชวนเที่ยวงานกิจกรรม MCRU U2T for BCG Market "โชว์ ชิม ช็อป" 01 ตุลาคม 2565 924
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28 กันยายน 2565 1428
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำและบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 26 กันยายน 2565 984
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมอบรม " การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติฐานข้อมูลวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความ E-book และการเขียนบรรณานุกรม " 22 กันยายน 2565 1535
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 27 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับการเกษตร ” 21 กันยายน 2565 734
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) สมาชิกห้องสมุดสามารถ ติดตามการยืม-คืนหนังสือ ได้ทาง Line Bot 20 กันยายน 2565 1582
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ” ประจำปี 2565 20 กันยายน 2565 745
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" 19 กันยายน 2565 764
ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง" 17 กันยายน 2565 741
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 15 กันยายน 2565 729