Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณและกํากับติดตาม โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 04 สิงหาคม 2565 602
ประกาศรายละเอียดการดําเนินการโครงการยุวชนอาสา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้การดําเนินงานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (CWIE) 04 สิงหาคม 2565 632
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2560-2562 03 สิงหาคม 2565 1468
กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 2560-2561-2562 02 สิงหาคม 2565 5038
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 “สืบศิลป์ กินขนม ชมผ้า พาเพลง” 02 สิงหาคม 2565 603
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 1924
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) 01 สิงหาคม 2565 6741
ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย ตำรา เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565 27 กรกฎาคม 2565 1665
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 23 ว่าด้วยเรื่อง “ หนังสือน่าอ่าน สาขาปฐมวัย ” 27 กรกฎาคม 2565 592
แจ้งความจำนงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2560-2562 26 กรกฎาคม 2565 13694