Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ ๒) 27 พฤษภาคม 2565 422
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2565 1560
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 พฤษภาคม 2565 1702
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 22 มีนาคม 2565 2114
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 16 มีนาคม 2565 1365
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 28 กุมภาพันธ์ 2565 1448
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 25 กุมภาพันธ์ 2565 1138
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 25 กุมภาพันธ์ 2565 1145
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) 11 กุมภาพันธ์ 2565 1179
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการก่ออสร้างอาคารปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างและส่วนที่เพิ่มเติม) (ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2564 1671