Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องแปรรูปผลผลิต จํานวน 7 รายการ

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี