แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ