แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จํานวน 2 คัน

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ