Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 ระบบ 04 มกราคม 2566 2274
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 09 ธันวาคม 2565 2592
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 25 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จํานวน 14 เครื่อง รวม 2 รายการ 08 ธันวาคม 2565 3134
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสื่อสารและพื้นห้องคอมพิวเตอร์ 07 ธันวาคม 2565 2465
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ 06 ธันวาคม 2565 2236
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 20 ตัว 01 ธันวาคม 2565 2209
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 28 พฤศจิกายน 2565 2201
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เสียงตามสายเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ระบบ 18 พฤศจิกายน 2565 2367
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จํานวน 1 เครื่อง 17 พฤศจิกายน 2565 2341
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการงานปรับปรุงดาดฟ้าและหลังคา (อาคาร 15) จำนวน 1 งาน 10 พฤศจิกายน 2565 1601