Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL จำนวน 1 ห้อง 19 กุมภาพันธ์ 2564 1205
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Intustry 4.0 จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2564 1237
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการยศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 11 กุมภาพันธ์ 2564 1175
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารยานพาหนะ 04 กุมภาพันธ์ 2564 60
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง 04 กุมภาพันธ์ 2564 1396
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลพร้อมเครื่องวัด จำนวน ๖ ชุด (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2564 1087
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน ๑ ชุด 03 กุมภาพันธ์ 2564 1163
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (ปรับปรุง) 27 มกราคม 2564 1172
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา จำนวน 1 ห้อง (ปรับปรุง) 25 มกราคม 2564 1194
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 20 มกราคม 2564 1238