Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลางโครงการชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ ชุดปฏิบัติการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำพร้อมซอฟแวร์แสดงผลแบบเรียลไทม์

 
 
รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม