Accessibility Tools

ประกาศราคากลาง

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 02 มิถุนายน 2565 1900
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์เก้าอี้ประจำห้องปฏิบัติการจำนวน 1 รายการ โต๊ะปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ 31 พฤษภาคม 2565 1764
แบบเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จํานวน 19 รายการ (ครั้งที่ ๒) 27 พฤษภาคม 2565 617
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการเครื่องทดลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 25 พฤษภาคม 2565 1816
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการจ้างปรับปรุงพัฒนาความสามารถระบบ MCRU MOOC จำนวน 1 ระบบ 10 พฤษภาคม 2565 1952
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน 22 มีนาคม 2565 2378
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 19 รายการ 16 มีนาคม 2565 1626
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 1 งาน 28 กุมภาพันธ์ 2565 1704
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 25 กุมภาพันธ์ 2565 1384
แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง 25 กุมภาพันธ์ 2565 1422