Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม LIVE ประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชา 11 กันยายน 2566 598
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2566 08 กันยายน 2566 612
งานพัฒนากายภาพและความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อที่มากับยุงลาย และขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวในมหาวิทยาลัย 08 กันยายน 2566 572
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 50 รางวัลซีไรต์ประเภท “กวีนิพนธ์” 01 กันยายน 2566 633
ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน MCRU VPN สำหรับบุคลากร/นักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเข้าใช้งาน 01 กันยายน 2566 1708
ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 28 สิงหาคม 2566 5391
ประชาสัมพันธ์การรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 23 สิงหาคม 2566 643
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49 18 สิงหาคม 2566 500
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2566” 16 สิงหาคม 2566 585
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566" 16 สิงหาคม 2566 795