Accessibility Tools

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในการสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงานวิจัย จัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7 13 พฤศจิกายน 2566 550
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมกิจกรรมงานลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ “เพลินเพลง เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๖ 09 พฤศจิกายน 2566 531
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ครั้งที่ 54 06 พฤศจิกายน 2566 458
เชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม SOCIAL ENGINEER OF MCRU 31 ตุลาคม 2566 541
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2566 30 ตุลาคม 2566 579
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 25 ตุลาคม 2566 496
ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการการให้ความรู้ การให้คำปรึกษา หรือการฝึกอบรม โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 ตุลาคม 2566 784
ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 20 ตุลาคม 2566 467
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 18 ตุลาคม 2566 960
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ แนะนำหนังสือน่าอ่าน ครั้งที่ 53 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) บนฐานข้อมูล BOOKDOSE PATH E-LIBRARY 12 ตุลาคม 2566 596