ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์สําหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่องการเข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 23 พฤษภาคม 2565 378
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 18 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 20 พฤษภาคม 2565 351
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญชวนทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ร่วมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงคุณค่าความเป็นไทย "ผ้าไทยใส่ศุกร์สุข" 20 พฤษภาคม 2565 951
รับสมัครเข้าศึกษาในระบบธนาคารหน่วยกิต (MCRU Credit Bank System : MCRU CBS) ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 11 พฤษภาคม 2565 817
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศรี อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการเคมี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 06 พฤษภาคม 2565 566
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” 06 พฤษภาคม 2565 394
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณฐพรภัทร อินทรศิริพงษ์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564 03 พฤษภาคม 2565 414
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน มีนาคม 2565 29 เมษายน 2565 404
เปิดตัว Application MCRU Hubs ตอบโจทย์ระบบบริการข้อมูลงานวิชาการ On Mobile ให้กับอาจารย์ และนักศึกษา 27 เมษายน 2565 1409
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ 27 เมษายน 2565 2719