ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของดการเข้าใช้บริการ โดยจะเปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-15 มกราคม 2565 30 ธันวาคม 2564 193
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 8 ว่าด้วยเรื่อง " สถิติเพื่อนักวิจัย " 30 ธันวาคม 2564 203
ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจ การให้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 29 ธันวาคม 2564 259
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนทุกท่านเที่ยว "ชม ซื้อ เชียร์ ตลาดนัด U2T" 17 ธันวาคม 2564 334
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.7 ว่าด้วยเรื่อง "วิกฤตของยุคสมัย " 17 ธันวาคม 2564 248
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล 14 ธันวาคม 2564 713
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนธันวาคม 2564” 13 ธันวาคม 2564 257
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 07 ธันวาคม 2564 1038
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป 07 ธันวาคม 2564 596
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 07 ธันวาคม 2564 281