Accessibility Tools

ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป

                    ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับบริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป
                    สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมีการบริการ ดังนี้
                    📍บริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรและอาหารแปรรูป
                        - ตรวจสอบสารเคมีตกค้าง กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ไพรีทรอยด์ คาร์บาเมท ออร์กาโนฟอสเฟต ด้วยเทคนิค GC และ HPLC และชุดทดสอบ GT-test/GPO-test
                    📍บริการตรวจสอบสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้านจุลินทรีย์
                        - ตรวจเชื้อแบคทีเรียขั้นต้นในภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (Swab Test)
                        - ทดสอบอี.โคไลและโคลิฟอร์มในอาหาร
                        - ทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม
                        - ตรวจเชื้อวิบริโอส์ สปีชีส์ (V Medium)
                        - ตรวจสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
                    📍การทดสอบด้านอื่น ๆ ในปัจจัยผลิตทางการเกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ยและวัสดุปลูก
                        - ตรวจสอบความกระด้างของน้ำ
                        - ทดสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น สี กลิ่น สภาพความเป็นกรดด่าง ความขุ่น ความเค็ม ฯลฯ
                        - ตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน (SOM)
                        - ตรวจสอบปริมาณไนโตรเจน/ฟอสฟอรัสในดินและปุ๋ย
                    📍การบริการให้คำปรึกษาด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
                        - การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านสารชีวภัณฑ์/สารเคมี/ปุ๋ยชีวภาพ/การแปรรูปอาหาร ฯลฯ

   ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จังหวัดราชบุรี