Accessibility Tools

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
รอบสอบคัดเลือก

                      ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบสอบคัดเลือก โดยการทดสอบมาคราฐานทางวิชาการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศติกายน 2564 พ.ศ. 2564

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบสอบคัดเลือก
  ระบบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

 

      

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง