Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564

                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ ดรรชนีวารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ให้สามารถรับทราบรายชื่อดรรชนีวารสาร และขอใช้บริการได้ ดังรายละเอียดด้านล่าง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-720536 ต่อ 1601 (วารสารและสิ่งพิมพ์)

  รายละเอียด

 

 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ