Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.6 ว่าด้วยเรื่อง "ทริคง่ายๆ สำหรับนักวิจัยมือใหม่"

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 8 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP.6 ว่าด้วยเรื่อง "ทริคง่ายๆ สำหรับนักวิจัยมือใหม่" มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1.เขียนข้อเสนอวิจัย (Proposal) ทำได้ง่าย ๆ = Very-easy research proposal writing คลิกที่ https://bit.ly/3r1bY0B
          2.การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติในงานวิจัย คลิกที่ https://bit.ly/3HHb1QO
          3.เทคนิคการสร้างเครื่องมือวิจัย: แนวทางการนำไปใช้อย่างมืออาชีพ คลิกที่ https://bit.ly/3HKXOXg
          4.ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ: คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ คลิกที่ https://bit.ly/3lplTcP
          5.เครื่องมือการวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ = Research Instruments in Education and Social Sciences คลิกที่ https://bit.ly/3CQXnqG
          6.คู่มือนักวิจัยมือใหม่: การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาและชีวสถิติในการวิจัยชีวเวชศาสตร์ คลิกที่ https://bit.ly/3COBtUS
          7.หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS คลิกที่ https://bit.ly/3DIW1Q2
          8.การใช้โปรแกรม Minitab: วิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัย คลิกที่ https://bit.ly/3xhqqT6
         
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โทร. 032-720536 ต่อ 1605
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ