Accessibility Tools

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

                    แม้นว่าในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2515 จะมีกิจกรรมการรวมตัวกันของบุคคลจํานวนมาก ส่งผลให้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) และสายพันธุ์อื่นเพิ่มจํานวนมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านจํานวนผู้ติดเชื้อและ ความรุนแรงของอาการป่วยแล้ว พบว่า ยังอยู่ในความสามารถที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้ กอปรกับคําสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 65/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 48 ที่อนุญาตให้สถานศึกษาสามารถใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมใด ได้ตามความเหมาะสม ตามความทราบแล้วนั้น
                    ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหา learning loss จากการเรียนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้เรียนได้ในระยะยาว จึงสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ .ศ.2547 และมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 จึง กําหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ..2565 เป็นต้นไป ดังนี้

  รายละเอียด

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ