Accessibility Tools

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI)

                    ขอความอนุเคราะห์ บุคลากรและนักศึกษาทำแบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ระบุในแบบประเมินความเสี่ยงต่อการมีโอกาสติดเชื้อและเผยแพร่เชื้อโรคตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (PUI) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม .ศ.๒๕๒๕ เป็นต้นไป

  แบบคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา