มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับตำบลนครชุมน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตำบลแห่งความสำเร็จ (SUCCESS STORY) โครงการ U2T ของจังหวัดราชบุรี

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอแสดงความยินดีกับตำบลนครชุมน์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตำบลแห่งความสำเร็จ (SUCCESS STORY) โครงการ U2T ของจังหวัดราชบุรี


 

  ที่มา : โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)