Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา)

                      ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา โดยวิธีการสัมภาษณ์ /ทดสอบความสามารถ รับสมัครตั้งแต่  1 ธันวาคม  2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  และดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น
                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  (รอบโควตา) โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาไทยสำหรับตัวจริง และเรียงตามลำดับคะแนนสำหรับตัวสำรอง โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้


 ประกาศ ณ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด
 แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียน

     

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง