Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 9 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือยอดฮิตหลักการเรียนการสอน "

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 6 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 9 ว่าด้วยเรื่อง "หนังสือยอดฮิตหลักการเรียนการสอน " มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. จิตวิญญาณครู คลิกที่ รายละเอียด
          2. จิตวิทยาการเรียนการสอน คลิกที่ รายละเอียด
          3. ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ คลิกที่ รายละเอียด
          4. การศึกษาและความเป็นครูไทย คลิกที่ รายละเอียด
          5. ความเป็นครู : แนวทางการพัฒนาเชิงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ คลิกที่ รายละเอียด
          6. จิตวิทยาการศึกษา คลิกที่ รายละเอียด
         
          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 โทร. 032-720536 ต่อ 1605
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

      

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ