Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้ารับการอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ซึ่งเปิดรับจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน ดังนี้
                รุ่นที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30น. ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://bit.ly/TrainingEEC-1
                รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30น.ลงทะเบียนที่ลิงก์ https://bit.ly/TrainingEEC-2

                 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Training Room) ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ