Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 36

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 36 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. เทคนิคสรุปความ = Summarizing Techniques  รายละเอียด
          2. อารมณ์ขันในงานเขียนสารคดี : การวิเคราะห์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์  รายละเอียด
          3. การเขียนสารคดี   รายละเอียด
          4. การเขียนสร้างสรรค์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ : Idea ดีๆไม่มีวันหมด ฉบับปรับปรุง   รายละเอียด
          5. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักการและหลักปฏิบัติพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2)  รายละเอียด

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ