Accessibility Tools

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)

ประกาศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ)
   

           ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรื่อง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยการสัมภาษณ์นักเรียน และสัมภาษณ์ ผู้ปกครองเพื่อยื่นความจํานงอุปการะสนับสนุนโรงเรียนไปแล้วนั้น 

           ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบพิเศษ) โดยกําหนวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง