Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 5 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) น่าอ่าน ครั้งที่ 49 มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น รายละเอียด
          2. พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น รายละเอียด
          3. คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ ฉพ.1 พพ. รายละเอียด
          4. การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ รายละเอียด
          5. การประเมินทางประสาทสัมผัส รายละเอียด
  
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536-9 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536-9 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
 
 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ