Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สาขาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 1098
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขายออนไลน์ให้ปังด้วย lineOA& linemyshop 27 พฤษภาคม 2565 790
การประชุมผู้บริหารงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในการเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 27 พฤษภาคม 2565 1066
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดค้าปลีกนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพบผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเพื่อทราบข้อมูลการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรายละเอียดต่างๆ 25 พฤษภาคม 2565 1170
กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยการบูรณาการการใช้เครื่องมือ 5 เครื่องมือของวิศวกรสังคม และการใช้สติด้วยโปรแกรม MIO 23 พฤษภาคม 2565 1343
คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี) และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี) 20 พฤษภาคม 2565 837
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง 19 พฤษภาคม 2565 846
โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 12 พฤษภาคม 2565 2105
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดการประชุมโครงการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักศึกษา MCRU ประจำปีการศึกษา 2564 09 พฤษภาคม 2565 1163
สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 27 เมษายน 2565 818