Accessibility Tools

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation

       วันที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC เพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียน เรื่อง Soft skills & Hard skills สำหรับ New Generation ณ Inlaya Ratchaburi


    
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ