Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับหลักสูตร 06 มกราคม 2565 514
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จัดการประกวดนักศึกษาต้นแบบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 04 มกราคม 2565 597
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการ “การมอบตัวเป็นศิษย์” ในการเรียนการสอนในรายวิชา ทักษะพื้นฐานกีฬามวยไทยเบื้องต้นของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 27 ธันวาคม 2564 536
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการปรับแผนคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน PLC การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 27 ธันวาคม 2564 615
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Freshy day night Scitech 2021 27 ธันวาคม 2564 811
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย สำหรับอาจารย์และบุคลากรฯ 23 ธันวาคม 2564 528
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการแข่งขันโต้วาที season 5 23 ธันวาคม 2564 522
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2564 23 ธันวาคม 2564 516
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ “สานตะกร้าหวายเทียม” 17 ธันวาคม 2564 560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามแนว OBE (Outcome Based Education) 15 ธันวาคม 2564 785