Accessibility Tools

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรกลุ่มออร์การ์โนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 28 มกราคม 2565 996
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม PLC การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online 27 มกราคม 2565 842
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ 27 มกราคม 2565 851
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปหน่อไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 25 มกราคม 2565 979
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" 25 มกราคม 2565 880
คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือนประจำคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 850
คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ด้วยกีฬาสากลและพื้นบ้านภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 24 มกราคม 2565 832
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 21 มกราคม 2565 902
คณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานยุวชนสร้างชาติ (โครงการยุวชนอาสาและบัณฑิตอาสา)ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจาก สป.อว. 21 มกราคม 2565 943
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับคัดเลือกในการนำเสนอบทความ ด้านความยั่งยืนของคณาจารย์และบุคลากร ปี 2564 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 21 มกราคม 2565 822